Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

[Clip] Hà Tiên - Vị trí chiến lược và 300 năm hình thành, phát triển đô thịSự thay đổi của Hà Tiên là đang phát triển, hướng đến một thành phố du lịch trong tương lai.


Bài viết liên quan: